×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

1. SINIF 1. YARIYIL

 

Klavye Kullanımı-1

Dokümanları Şekillendirme Kuralları, Düzeltme İşaretleri, Düzeltilmiş Yazılar, Müsvetteden Yazı Yazma, Süreli Düz Yazı Çalışmaları, Basit Tablolar Düzenleme, Baskı Teknikleri, Reprografikler, Kurum İçi ve Kurum Dışı Yazışmalar, Türk Standartlarına Göre Yazı Hazırlama, Farklı Dillerde Yazı Yazma, Çok Sayfalı Mektuplar, Bağsız, Yandan Bağlı, Üstten Bağlı Manüskriler, Özgeçmiş Hazırlama, Dilekçe Yazma, Zarf Hazırlama.

Bilgisyar İşletmenliği-1

Temel bilgisayar bilgisi.

Hukuk Başlangıcı

Hukukun Tanımı, Hukuk Kurallarının Nitelikleri, Hukuk Kurallarının Çeşitleri, Hukukun Kaynakları, Hukuk Sistemleri, Türk Yargı Sistemi, Hukukun Kökeni Hakkında Düşünceler, Hukukun Dalları, Kamu Hukuku ve Özel Hukuk, Hukukun Uygulanması, Hakimin Takdir Yetkisi, Hukuki Olaylar, İlişkiler, İşlemler ve Haklar, Hak Kavramı ve Hakların Korunması.

Anayasa Hukuku Bilgisi

Anayasa ve Anayasa Hukuku Kavramı, Kurucu İktidar, Devlet Kavramı ve Devlet Şekilleri, Hükümet Sistemleri, Demokrasi, Seçimler, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, 1982 Anayasasının Temel Nitelikleri, Devletin Nitelikleri, Temel Hak ve Hürriyetler, Yasama Organı, Yürütme Organı, Yargı Organı, Anayasa Yargısı, Anayasanın Değiştirilmesi.

Özel Hukuk Bilgisi-1 (Başlangıç Hükümleri, Kişiler, Borçlar Hukuku)

Başlangıç Hükümleri;

Kişiler Hukuku; Kişi ve Kişilik Kavramaları, Gerçek Kişiler, Kişinin Ehliyetleri, Kişilik Hakkı, Kişiliğin Korunması, Ad ve Adın Korunması, Hısımlık, Yerleşim Yeri, Kişisel Durum Kütükleri, Tüzel Kişiler, Dernekler, Vakıflar.

Borçlar Hukuku; Borçlar Hukuku Hakkında Temel Bilgiler, Kaynakları, Hakim Olan İlkeler, Temel Kavramları, Borcun Kaynakları, Sözleşmelerden Doğan Borçlar, (Kuruluşu, Şekli,Yokluğu ve Geçersizliği, Sözleşmeleri Kuran İrade ile İrade Açıklaması Arasındaki Uygunsuzluk Halleri, Gabin, Temsil) Haksız Fiillerden Doğan Borçlar, Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borçlar, Borçların İfası, İfa İhlalleri ve Hukuki Sonuçları, Borçların Sona Ermesi.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-1

– Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi’ Dersini Okumanın Amacı ve Türk Devriminin özelliği

– Osmanlı İmparatorluğu’nun Yıkılışını ve Türk devrimini Hazırlayan Sebeplere Toplu Bakış

– Meşrutiyet Dönemi

– On dokuzuncu Yüzyılın Sonlarında ve Yirminci Yüzyılın Başlarında Osmanlı İmparatorluğunda Fikir Hareketleri (Osmanlıcılık ,İslamcılık , Türkçülük , Batıcılık )

– Osmanlı İmparatorluğunun Parçalanması

– Mondros Ateşkes Antlaşmasının İmzalanması ve uygulanması

– İşgaller ve işgaller Karşısında Ülkenin Durumu

– Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı

– Ulusal Teşkilatların Merkezi Bir Yönetim Altında Birleştirilmesi Kararı

– Milli Mücadelenin ilk adımı Kongreler Yolu ile Teşkilatlanma

– Kuvay-i Milliye Dönemi

– İstanbul’un işgal edilmesi ve İstanbul’un işgaline karşı Mustafa Kemal Paşa’nın tepkisi

– Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Dönemi

– Sevr Antlaşması Sevr Antlaşmasının Hazırlanması ve Osmanlı Hükümeti Tarafından İmzalanması

– Mudanya’dan Lozan’a.

Türk Dili-1

Dil Nasıl Bir Sistemdir, Dünyadaki Diller, Türk Lehçeleri, Ses Bilgisi, Ek Bilgisi, Cümle Bilgisi, Sözlü Anlatım, Yazılı Anlatım, Genel Anlatım Bozuklukları.

Yabancı Dil-1

Zaman kipleri, geniş ve şimdiki zaman kipleri ve türevleri, cümle yapıları, karşılaştırmalar, fiil, zarf, sıfat ve isimler.

1.SINIF 2.YARIYIL
Klavye Kullanımı- II

Yazı makinesinin tarihçesi, bakmadan 10 parmak yazmanın önemi ve temel kurallar, klavyenin belletilmesi, yanlış kabul edilen hareketler, hız çalışmaları.

Bilgisayar İşletmenliği-II

 Genel Bilgisayar terimleri, Windows 98 İşletim sistemi, Ofis Yazılımları (Winword, Excel) Hız artırıcı çalışmalar, adli yazışma örnekleri, Adalet Komisyonları mülakat sınavına yönelik hız artırıcı çalışmalar, bilgisayarın bakımı ve işlevsel kullanımı gibi konular işlenmektedir.

Büro Yönetimi Teknikleri

Yönetim ve büro yönetimi kavramları, Büro yönetiminin fonksiyonları, Ofis otomasyonu sistemleri, Büroların ergonomik tasarımı.

İdare Hukuku Bilgisi

Kamu Hukuku kavramı, Kamu Hukukuna Hakim olan İlkeler, Kamu Hukukunun Kapsamı, İdare, İdari teşkilat, idari işlem  ve kamu görevlisi gibi İdare Hukuku konuları işlenmektedir.

Özel Hukuk Bilgisi II (Aile/Eşya/Miras H.)

AİLE HUKUKU ( Aile Kavramı ve Türk Aile Hukukuna Egemen Olan İlkeler, Evlenme, Evliliğin Genel Hükümleri, Geçersizliği, İptali ve Kendiliğinden Sona Ermesi, Boşanma, Soybağı, Velayet, Vesayet, Kayyımlık ve Yasal Danışmanlık, Vesayetin Yönetimi, Vesayet Organlarının Sorumluluğu ve Vesayetin Sona Ermesi.)

EŞYA HUKUKU ( Eşya Hukukunun Konusu, Ayni Hak Kavramı ve Unsurları, Eşyanın Tanımı ve Çeşitleri, Ayni Haklara Hakim Olan Prensipler, Zilyetlik, Tapu Sicili, Mülkiyet, Taşınmaz Mülkiyeti, Taşınmaz Mülkiyetinin Kapsamı ve Kısıtlamaları, Kat Mülkiyeti, Taşınır Mülkiyeti, İrtifak Hakları, Taşınmaz Yükü, Taşınmaz Rehni,Taşınır Rehni)

MİRAS HUKUKU

– Miras Hukukunun Temel Kavramları,

– Mirasçılar,

– Yasal Mirasçılar,(Zümre Sistemi ve Zümre Sistemine Hakim Olan İlkeler,Evlatlık ve Alt Soyunun Mirasçılığı,Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı)

– Atanmış Mirasçılar,

– Ölüme Bağlı Tasarruflar.

Medeni Usul Hukuku Bilgisi 

Hukuk Mahkemelerinin görev ve yetkileri, davanın açılması, davaya cevap, tahkikat aşaması (deliller, fer’i müdahale vb) yargılama aşaması, hüküm tesisi, kararların denetim mekanizması, (kanun yolları, temyiz, karar düzeltme gibi), hakem kararları ve Türk Hukukunda uygulanabilirliğinin irdelenmesi.

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi -2

 Cumhuriyetin ilanı ve sonrasında yapılan inkılaplar ile çok partili hayata geçişe kadar olan dönemi kapsayan siyasal gelişmelere ilişkin bilgiler; yakın tarihimize kadar gerçekleşmiş olan önemli olaylar.

Türk Dili-2

Dil Nasıl Bir Sistemdir, Dünyadaki Diller, Türk Lehçeleri, Ses Bilgisi, Ek Bilgisi, Cümle Bilgisi, Sözlü Anlatım, Yazılı Anlatım, Genel Anlatım Bozuklukları

Yabancı Dil-2

Zaman kipleri, geçmiş ve gelecek zaman ve türevleri, dilek/şart kipi, olasılık kipi gibi diğer cümle ve gramer yapıları.

SEÇİMLİK DERSLER:

Halkla İlişkiler ve Mesleki İletişim

Bir işletme fonksiyonu olarak halkla ilişkilerin rolü, Dünyada ve Türkiye’deki halkla ilişkiler uygulamalarının tarihsel gelişimi anlatılacaktır. Kurum içi halkla ilişkiler ve kurum kimliği, halkla ilişkiler ile tanıtım, propaganda, reklam kavramlarının karşılaştırılması vb. konular da işlenecek konular arasındadır. Bu ders, öğrencilerin halkla ilişkiler sürecini, uygulamalarını anlamalarını sağlamayı ve halkla ilişkiler tarihi, teorileri ile temel ilkeleri hakkında bilgi edinmelerini amaçlar.

Tapu Kadastro İşlemleri

Tapu sicili, Tapu Sicil Teşkilatı, Tapu Siciline Hakim Olan İlkeler, Tapulama ve Kadastro İşlemleri, Tapu Sicilinde Taşınmazlar İçin Yapılacak Tapu Sicil İşlemleri.

Anayasa Yargısı

Anayasa Mahkemesinin kuruluşu, görev ve yetkileri, Anayasa Mahkemesine başvuru yöntemleri, Mahkemenin kararları, uygulanması ve bağlayıcılığı.

Muhasebe

Tanımlar, ilkeler, işletme defteri ve bunlara ait mevzuat, yevmiye kayıtları, envanter işlemleri mevzuatı ve bilançolar.

2.SINIF 1.YARIYIL

Klavye Kullanımı-III

Bu derste Türkçe klavyenin öğretilmesi, hatasız, seri klavye kullanma konuları işlenmektedir. Bu konulara ilişkin olarak da çeşitli uygulamalı dersler yapılarak, öğrencilerin klavye kullanımı konusunda pratik yapması sağlanmaktadır.

Mesleki Bilgisayar-1

Bu ders kapsamında, Excel XP Temel Bilgiler(Menüler, Formül Yazma, Fonksiyonlar, Grafikler) Power Point, Virüs, Trojen, Span,, Antivirüs Kavramları, Bilgisayar Ağları ve İnternet, Web Sayfası Hazırlama ve Yayınlama çalışmaları yapılmaktadır.

Tebligat Hukuku Bilgisi

Bu derste tebligat kavramı ve çeşitleri, kazai tebligat ve yapılış biçimi, tebligatın yok sayılması, usulsüz tebliğ ve geçerli hale gelmesi, süreler gibi konular incelenmektedir..

Takip Hukuku Bilgisi-I (İcra Hukuku)

Bu derste İcra hukukunun temel ilkeleri, icra teşkilatı, ilamlı takip yolları, ilamsız takip yolları, ihtiyati haciz konuları incelenmektedir.

Hukuk Dili ve Adli Yazışma

Hukuk Dili ve Adli Yazışma dersinin kapsamında; Dava Dilekçesi, Cevap Dilekçesi, Replik (Cevaba Cevap Dilekçesi), Diplik (İkinci Cevap Dilekçesi) Kavramları, Mahkeme Kararlarının İçermesi Gereken Unsurlar, Mahkeme Kararlarının Gerekçeleri,  Temyiz Dilekçesinin İçeriği ve Ara Kararları Yazma Kuralları yer almaktadır.

Ceza Hukuku Bilgisi

Bu ders kapsamında, Ceza Hukukunda Kanunilik İlkesi,  Suçun Unsurları, Suçun Unsurları Dışında Kalan Koşullar: Objektif  Cezalandırılabilirlik Koşulları, Önkoşullar, Koğuşturma Koşulları, Suçun Yapısal Unsurları: Tipe Uygun Eylem, Hukuka Aykırılık, Kusurluluk konuları incelenmektedir.

Özel Hukuk Bilgisi-III (Ticari İşletme, Şirketler ve Kıymetli Evrak Hukuku)

Bu derste Ticari İşletme, Tacir ve Ticari İş Kavramları; Adi Şirketin Tanımı ve Özellikleri, Ticaret Şirketleriyle Benzer ve Farklı Yönleri; Ticaret Şirketlerinin Genel Özellikleri: Kolektif, Komandit ve Limited Şirketlerin Tanımı ve Unsurları, Kuruluş Organlarının Faaliyetleri, Tasfiye ve Sonuçları, Anonim Şirketlerin Tanımı ve Unsurları İle Kuruluş Organları, Faaliyetleri ve Tasfiyeleri incelenmektedir.

İdari Yargılama Hukuku Bilgisi

İdari Yargı Dersi temel olarak şu konuları kapsamaktadır: İdarenin Yargısal Denetiminin Temel İlkeleri, İdari Mahkemeler ve Danıştay, Mahkemelerin Yapısı ve Üyelik, Yargılama Prosedürü, Mahkemelerin Yetkisi, İdari Davalar (İptal ve Tam Yargı Davası), İdarenin Sorumluluğu İlkesi, Kararlara Karşı Müracaat Yolları (İtiraz, Temyiz, Kanun Yararına Bozma, Yargılamanın Yenilenmesi, Kararın Düzeltilmesi).

Mali Hukuk Bilgisi

Bu derste, vergi hukukunun temel kavramları, vergi hukukunun hukuk düzeni içindeki yeri, vergi usul kanununun değerlendirilmesi, vergi ceza hukuku, idari ve adli nitelikteki vergi cezaları, vergi uyuşmazlıkları konuları incelenmektedir.

SEÇİMLİK DERSLER

Adalet Psikolojisi

Bu derste adalet psikolojisinin amaçları, alanı, ceza hukukundaki yeri, benzer hukuku dalları ile ilişkisi, suçluların sınıflandırılması, sanık, mağdur ve tanık psikolojisi ve ilişkisi konuları incelenmektedir.

Etkili Zaman Yönetimi

Bu dersin amacı öğrencilere günlük yaşamlarında ve iş yaşamlarındaki başarıyı artırmak için zaman yönetimi konusunda bilgi sahibi olmaları, zaman yönetimi stratejileri, zaman tuzakları, zaman tuzakları ile baş edebilme, stres ve zaman yönetimi arasındaki ilişki, iş yerinde zamanı yönetebilmeyi öğretmektir. Bu amaca ulaşmak için zaman yönetiminin tanımı, zaman yönetimi teorileri,  zaman yönetimi teknikleri, zaman tuzakları, iş yerinde zaman yönetimi, stres ve zaman yönetimi konuları ele alınacaktır.

Avrupa Birliği Hukuku Bilgisi

Bu ders kapsamında, Avrupa Birliğinin Hukuki Sistemi, Topluluk Tüzükleri, Yönergeler ve Kararlardan Oluşan Yönetmelikler, Avrupa Adalet Divanı, Avrupa Toplulukları İlk Derece Mahkemelerinin Yapısı – Yetkileri ve Türkiye’nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde Avrupa Birliği- Türkiye ilişkileri incelenmektedir.

  1. SINIF 2. YARIYIL

Klavye Kullanımı-IV

Bilgisayar klavyesini muhakemenin gereklerine uygun olarak en hızlı şekilde kullanabilmek için on parmak yazım teknikleri ile klavye kısayolları gibi amaca uygun teknikler ve bilgiler.

Mesleki Bilgisayar-II 
Muhakeme sürecinde bilgisayarda tutulması gereken bilgilerin nasıl kjayıt altına alınacağı, nasıl dosyalanıp arşivleneceği ve bu amaca yönelik diğer her türlü bilgisayar kullanım teknikleri ve bilgileri.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Bilgisi

İşçi-işveren taraflar ile bu tarafların örgütleri ve devlet arasındaki hukuki ilişkiler, iş sözleşmesinin yapılmasından sona ermesine kadar olan hukuki süreç ile sosyal sigortalar kapsamında sigortalı kavramları ile sigortalıya sosyal güvenlik sistemi tarafından yapılacak yardımlar.

Cezaevi Yönetimi ve İnfaz Hukuku Bilgisi

Cezaevi personeli ile görev ve yetkileri, mahkemece verilen hürriyeti bağlayıcı mahkumiyet kararlarının cezaevi bünyesinde ve tutuklama halinde tutukevi bünyesinde nasıl infaz edileceğine ilişkin infaz mevzuatı hükümleri ile para cezalarının infazına ilişkin bilgiler.

Yazı İşleri Mevzuatı

Adli ve idari yazışma usulleri ile bunların şekline ilişkin mevzuat hükümleri.

Avukatlık ve Noterlik Hukuku Bilgisi

Avukatlık Kanunu ile Noterlik Kanunu kapsamında mesleğin başlangıcı ve sona ermesi, avukatlar ve noterlerin görev ve yetkileri, sorumlulukları ve faaliyet alanlarına giren konulara ilişkin şekil şartları, mesleki örgütlere ilişkin bilgiler.

Takip Hukuku Bilgisi II (İflas Hukuku)

İflasa tabi kişiler, konkordato, iflas gibi temel kavramlar ile konkordato ve iflasın sıra cetveli, iflas masası gibi hükümlerine ilişkin mevzuat, iflasın ertelenmesi ve iflas içi konkordato iflas dışı konkordato hükümleri, iptal davalarına ilişkin bilgiler.

Ceza Usul Hukuku Bilgisi

Ceza muhakemesinin tanımı, kaynakları; muhakemede soruşturma ve kovuşturma aşamaları, ilkeler, teşkilat ve süjeler olarak hakim, savcı, şüpheli, sanık, mağdur kavramları, davaya katılma, koruma tedbirleri ve kanun yollarına ilişkin bilgiler.

Damga Vergisi ve Harçlar Bilgisi

Damga vergisi ve harca tabi olan işlemler, maktu ve nispi harç kavramları,  maktu harç miktarları ve nispi harcın oranlarına ilişkin bilgiler.

SEÇİMLİK DERSLER

Banka Hukuku Bilgisi

Bankaların faaliyet konuları, sınıflandırılmaları; mevduat, katılım, kalkınma ve yatırım bankaları ayrımı, tabi oldukları mevzuat ile bankaların denetimi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri, bankanın sorumluluğu ile banka yönetici ve denetçilerin şahsi sorumluluğuna ilişkin mevzuat hükümleri.

Sigorta Hukuku Bilgisi

Sigortanın tanımı, poliçe, sigorta ilişkisinin tarafları, başlangıcı ve sona ermesi ile sigorta türleri ve hukuki sonuçlarına ilişkin bilgiler.

Kamu İhale Hukuku Bilgisi

Kamu ihaleleri kapsamında değerlendirilecek işler, yapım işleri, hizmet alımları; kamu ihale mevzuatının ilkeleri, ihale dokümanı, şartname, teminatlar gibi ihale mevzuatına ilişkin kavramlar,  ihalelerde uyulması gereken şekli şartlar ile ihalelerin sonuçlanması, Kamu İhale Kurumu, görev ve yetkileri ile düzeltici işlemleri ile iptal davaları.

Akademik Başarı ve Yaşam Becerileri

Bu derste öğrencilere çeşitli yaşam becerileri kazandırmak ve bu yaşam becerileri sayesinde onları gelecek hayatlarına hazırlamak ve akademik başarılarını artırmak amaçlanmaktadır. Bu amaca ulaşmak için öğrencilere eleştirel düşünme, liderlik, stresle başa çıkma, kişiler arası ilişkiler, duygu kontrolü,  problem çözme, zaman yönetimi, etkili iletişim,  akademik başarı ve akademik başarının nasıl artırılacağı konuları bu derste işlenecektir.